یکی از مهمترین ملاک های مشتریان در انتخاب متخصصان طراحی سایت، تعرفه طراحی وب سایت می باشد.
بدلیل گستردگی خواسته ها و نیازهای مشتریان و در نظر گرفتن موارد متفاوت، اعمال استانداردها، کنترل کیفیت و در نهایت انجام یک پروژه تخصصی حرفه ای، ارائه قیمت ثابت امکانپذیر نخواهد بود. لذا تعیین قیمت نهایی طراحی وب سایت مورد نظر شما، پس از مشاوره، شناخت و بررسی دقیق نیازها و خواسته های شما امکان پذیر می باشد.

طراحی وب سایت؛ از مشاوره تا اجرا

ثبت سفارش و مشاوره

عقد قرارداد

دریافت پیش پرداخت مبلغ قرارداد

دریافت محتوای اولیه

شروع پیاده سازی و طراحی وب سایت

کنترل کیفیت وب سایت

نمایش وب سایت به صورت خصوصی

تسویه حساب و دریافت مابقی مبلغ قرارداد

افتتاح و نمایش وب سایت به صورت عمومی